Prawo Karne

Prawo Karne

 • przestępstwa o tzw.błąd w sztuce lekarskiej,
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwa związane z posiadaniem i obrotem narkotykami,
 • wypadki komunikacyjne,
 • przestępstwa korupcyjne,
 • przestępstwa gospodarcze,
 • sprawy, dla których właściwe rzeczowo są Sądy Wojskowe,
 • sprawy karne nieletnich,
 • sprawy o wykroczenia,
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego, jak udzielenie przerwy w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przedterminowe zatarcie skazania,
  wydanie wyroku łącznego,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

 

Pomoc w sprawach karnych oferowana jest w postaci:

 • udzielanie bieżących porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji,
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania karnego, próśb o ułaskawienie,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • pomoc prawna związana ze stosowaniem środków zapobiegawczych np. tymczasowego aresztowania, w sprawach związanych z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania, o ekstradycję, w postępowaniu w przedmiocie wydania listu żelaznego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym np. w sprawach o zniewagę, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej,
 • reprezentowanie skazanych w sprawach o odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary, w sprawach o wydanie wyroku łącznego.
Projekt i realizacja: WiWi.pl